Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

99565 (326882/2022), Αναλώσιμα για την Κατασκευή και Χαρακτηρισμό Οργανικών Φωτοβολταϊκών: Τμήμα 1: Εξειδικευμένα Αντιδραστήρια Υλικών και Οπτικά εξαρτήματα οργάνων (7.440€) Τμήμα 2: Ακίδες Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων (6.820€) Τμήμα 3: Αναλώσιμα για την κατασκευή OPV διατάξεων (10.960€) (Συνολικός προϋπολογισμός 25.220,00€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 179894

Προθεσμία υποβολής 30/12/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Τεχνολογίες νανο-χαρακτηρισμού in-line και real-time για την υψηλής απόδοσης παραγωγή εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών (RealNano)» με κωδικό 99565 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Λογοθετίδη Στέργιο, καθηγητή Φυσικής ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την προμήθεια «Αναλώσιμα για την Κατασκευή και Χαρακτηρισμό Οργανικών Φωτοβολταϊκών: Τμήμα 1: Εξειδικευμένα Αντιδραστήρια Υλικών και Οπτικά εξαρτήματα οργάνων (7.440€) Τμήμα 2: Ακίδες Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων (6.820€) Τμήμα 3: Αναλώσιμα για την κατασκευή OPV διατάξεων  (10.960€)». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  25.220,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.338,71 €, ΦΠΑ : 4.881,29 €). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696500-0 - Αντιδραστήρια εργαστηρίων και συμπληρωματικών CPV 24000000-4 - Χημικά προϊόντα, 24950000-8 - Χημικά παρασκευάσματα, 33141641-5 - Καθετήρες παροχέτευσης.

Πίσω στην λίστα