Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

71580 (310265/01-12-2022), Προμήθεια αναλωσίμων: Τμήμα 1. Γάντια, κονίες, και λοιπά οδοντιατρικά αναλώσιμα (5.539,64€) Τμήμα 2. Χημικά αναλώσιμα (7.068,00€) Τμήμα 3. Αναλώσιμα για βακτηριακές καλλιέργειες (2.600,00€) Τμήμα 4. Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας (8.957,00€) Τμήμα 5. Γενικά αναλώσιμα εργαστηριακής χρήσης (4.996,46€) Τμήμα 6. Κιτ ανίχνευσης βιοδεικτών (6.741,60€) Τμήμα 7. Λοιπά για όπτηση υλικών (1.922,00€) (Συνολικός προϋπολογισμός 37.824,70€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178490

Προθεσμία υποβολής: 16/12/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Έξυπνα, πολυλειτουργικά οδοντικά εμφυτεύματα: μία λύση για την περι-εμφυτευματίτιδα και την οστική απώλεια» με κωδικό 71580 και Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Κοντονασάκη Ελεάνα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια αναλωσίμων: Τμήμα 1. Γάντια, κονίες, και λοιπά οδοντιατρικά αναλώσιμα (5.539,64€) Τμήμα 2. Χημικά αναλώσιμα (7.068,00€) Τμήμα 3. Αναλώσιμα για βακτηριακές καλλιέργειες (2.600,00€) Τμήμα 4. Αντιδραστήρια Μοριακής Βιολογίας (8.957,00€) Τμήμα 5. Γενικά αναλώσιμα εργαστηριακής χρήσης (4.996,46€) Τμήμα 6. Κιτ ανίχνευσης βιοδεικτών (6.741,60€) Τμήμα 7. Λοιπά για όπτηση υλικών (1.922,00€)». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  37.824,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 & 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.989,40 €, ΦΠΑ : 4.835,30 €). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά και συμπληρωματικών CPV 33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου, 33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια, 24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας.

Πίσω στην λίστα