Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

98095 (304521/25-11-2022), Προμήθεια κυλιόμενης μεταλλικής βιβλιοθήκης για την κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, (64.480€) Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 178015

Προθεσμία υποβολής 12/12/2022 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στo πλαίσιο του έργου «Διαχείριση του 8% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης της Σχολής Επιστημών Υγείας για τα ΠΜΣ χωρίς τέλη φοίτησης» με κωδικό 98095 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κύριο Δαρδαβέση Θεόδωρο, Καθηγητή του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και Ιδιώτες, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια κυλιόμενης μεταλλικής βιβλιοθήκης για την κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  64.480€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 50.000€, ΦΠΑ : 14.480€).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39132000-6 - Συστήματα αρχειοθέτησης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

Η παράδοση των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Οδοντιατρικής, Υπόγειο.

Πίσω στην λίστα