Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72791 (245280/29-09-2022): Προμήθεια αναλωσίμων : Τμήμα Α: Αναλώσιμα για αναλύσεις αυγών (7.500 €) Τμήμα Β: Αναλώσιμα για αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του (6.300 €) Τμήμα Γ: Αναλώσιμα κυτταρικής και μοριακής βιολογίας (18.700 €) (32.500€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 173312

Προθεσμία υποβολής: 14/10/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Αναδιαμόρφωση των συστημάτων εκτροφής με βάση τις απαιτήσεις των καταναλωτών» με κωδικό 72791 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Μπόση Ιωάννη, καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια αναλωσίμων: Τμήμα Α: Αναλώσιμα για αναλύσεις αυγών (7.500 €) Τμήμα Β: Αναλώσιμα για αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του (6.300 €) Τμήμα Γ: Αναλώσιμα κυτταρικής και μοριακής βιολογίας (18.700 €)».Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 26.209,68€, ΦΠΑ : 6.290,32€).

Πίσω στην λίστα