Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

96092 (253939/03-10-2022) Υποστήριξη στις συμβάσεις παιδιατρικών κλινικών μελετών, τις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς τα ΕΣ/ΔΣ Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, στις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ), σε κανονιστικά/ ρυθμιστικά Θέματα και επικοινωνία με τις ανάλογες αρχές στην διαχείριση εξωτερικών συνεργατών και την διαχείριση συνεργαζόμενων κέντρων (20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 168991-2,1

Προθεσμία υποβολής 27/10/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στo πλαίσιο του έργου «Συνεργατικό Δίκτυο για Κλινικές Μελέτες στα Παιδιά» με κωδικό 96092 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κύριο Ροηλίδη Εμμανουήλ, Καθηγητή του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Παροχή υπηρεσιών : Υποστήριξη στις συμβάσεις παιδιατρικών κλινικών μελετών, τις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς τα ΕΣ/ΔΣ Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, στις καταθέσεις εγκρίσεων, τροποποιήσεων και ενημερώσεων προς Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ), σε κανονιστικά/ ρυθμιστικά Θέματα και επικοινωνία με τις ανάλογες αρχές στην διαχείριση εξωτερικών συνεργατών και την διαχείριση συνεργαζόμενων κέντρων»

Πίσω στην λίστα