Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

73273 (12712/2023), Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού φωτονικής: Τμήμα Α: Οπτικό στερεοσκόπιο, εξοπλισμένο με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας (10.168€) Τμήμα Β: Αναλογική μικροκυματική γεννήτρια συχνοτήτων (45.570€) Τμήμα Γ: Aναβάθμιση συστήματος χαρακτηρισμού φωτονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, οπτικών συστημάτων και δικτύων μεταγωγής (112.716€) (Συνολικός Προϋπολογισμός 168.454,00€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 181687

Προθεσμία Υποβολής 15/02/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Αρχιτεκτονική μεταγωγών οπτικού κυκλώματος δικτύων αυστηρού χρονισμού για υψηλής ταχύτητας παθητικά οπτικά δίκτυά και δυναμικά περιβάλλοντα τηλεφωνικών κέντρων» με κωδικό 73273 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Πλέρο Νικόλαο, αναπληρωτή καθηγητή Πληροφορικής ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  HORIZON 2021-2027 – Innovation Actions και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Health and Digital Executive Agency (HADEA)), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την προμήθεια «Εργαστηριακός εξοπλισμός φωτονικής: Τμήμα Α: Οπτικό στερεοσκόπιο,  εξοπλισμένο με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας (10.168€) Τμήμα Β: Αναλογική μικροκυματική γεννήτρια συχνοτήτων (45.570€) Τμήμα Γ: Aναβάθμιση συστήματος χαρακτηρισμού φωτονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, οπτικών συστημάτων και δικτύων μεταγωγής (112.716€)».

Πίσω στην λίστα