Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

72154 (302437/23-11-2022), Προμήθεια Πλατφόρμας μαζικής παράλληλης αλληλούχισης (105.400€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 177829

Προθεσμία υποβολής 30/12/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Εργαστηριακή διάγνωση Covid-19» με κωδικό 72154 και Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Γκιούλα Γεωργία, καθηγήτρια Ιατρικής ΑΠΘ, το  οποίο χρηματοδοτείται από Νοσοκομεία, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την προμήθεια «Πλατφόρμα μαζικής παράλληλης αλληλούχισης». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 85.000,00 €, ΦΠΑ : 20.400,00 €). Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38000000-5- Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Μικριοβιολογίας, τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ.

Πίσω στην λίστα