Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74814 (101933/29-04-2024), Προμήθεια οφθαλμικού καταγραφέα (34.325€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 349889

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Automated Language Phenotyping in Autism Using Machine Learning» με κωδικό 74814 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Περιστέρη Ελένη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια οφθαλμικού καταγραφέα».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  42.451,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 34.235€, ΦΠΑ : 8.216,40€).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38000000-5 - Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά).
Αριθμός Συστήματος στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ : 349889.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εργαστήριο Γλωσσικής Ανάπτυξης, Γρ. 308Δ, 3ος όροφος, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής.
 

Πίσω στην λίστα