Δευτέρα 01 Απριλίου 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

51121 (068180/28-03-2024), Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Balkan Center, Κτίρια Α και Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη (85.338€, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 347646

Προθεσμία υποβολής προσφορών 16-04-2024.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη λειτουργικών αναγκών Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) ΑΠΘ» με κωδικό 51121 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κύριο Υάκινθο Κυριάκο, καθηγητή του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων ΑΠΘ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Balkan Center, Κτίρια Α και Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μπορεί να ανέλθει το μέγιστο έως του ποσού των 85.338€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 105.881,12€).

Το ποσό των Σαράντα Δύο Χιλιάδων Εξακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων Ευρώ [42.694€] πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι Πενήντα Δύο Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Ευρώ και Πενήντα Έξι Λεπτά  [52.940,56€], συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ αφορά τους 12 μήνες παροχής των υπηρεσιών και το ποσό των Σαράντα Δύο Χιλιάδων Εξακοσίων Ενενήντα Τεσσάρων Ευρώ [42.694€] πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι Πενήντα Δύο Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Ευρώ και Πενήντα Έξι Λεπτά [52.940,56€] του άλλους 12 μήνες (δικαίωμα προαίρεσης).Το ποσό των Τριάντα Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Ενενήντα Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτών [36.290,32€] πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ [45.000€], συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ αφορά τους 12 μήνες παροχής των υπηρεσιών και το ποσό των Τριάντα Έξι Χιλιάδων Διακοσίων Ενενήντα Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτών [36,290,32€] πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι Σαράντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ [45.000€], συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ του άλλους 12 μήνες (δικαίωμα προαίρεσης).

Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8 - Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και συμπληρωματικού CPV : 90910000-9 - Υπηρεσίες καθαρισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Balkan Center, Κτίρια Α και Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη

Πίσω στην λίστα