Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

74639(323605/2023) Προμήθεια Υπολογιστικών Σταθμών Υψηλού & Επαγγελματικού Επιπέδου Τμήμα Α: Υπολογιστικοί σταθμοί για αξιόπιστη ανάλυση μεγάλων δεδομένων για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. (14.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), Τμήμα Β: Ισχυρός υπολογιστικός σταθμός για αξιόπιστη ανάλυση και διανεμημένη ανάλυση δεδομένων. (23.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)(ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 283159)

Προθεσμία υποβολής προσφορών 23/01/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Αξιόπιστη Εξαιρετικά Ακριβής Χαρτογράφηση και Πρόβλεψη για Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης» με κωδικό 74639 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Πήτα Ιωάννη , Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του του προγράμματος HORIZON 2021-2027, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια Υπολογιστικών Σταθμών Υψηλού & Επαγγελματικού Επιπέδου για αξιόπιστη ανάλυση μεγάλων δεδομένων, ολοκλήρωση/επιβεβαίωση αλγορίθμων  με σκοπό την διαχείριση φυσικών καταστροφών. Τμήμα Α: Υπολογιστικοί σταθμοί για αξιόπιστη ανάλυση μεγάλων δεδομένων για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. (14.500€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),Τμήμα Β: Ισχυρός υπολογιστικός σταθμός για αξιόπιστη ανάλυση και διανεμημένη ανάλυση δεδομένων. (23.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 37.500,00 €, ΦΠΑ : 9.000,00 €).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :30200000-1 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα. Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων του τμήματος. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Ημιόροφος, Κτήριο Βιολογίας, Γραφείο 5 & 6, 54124, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Πίσω στην λίστα