Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

73426 (326161/2023) Παροχή υπηρεσιών : Τμήμα Α. Διεύθυνση τοπικού Γραφείου Έργου στην Πρίστινα- Project Office Manager (22.525€), Τμήμα Β. Υποστήριξη διοικητικών λειτουργιών Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Project Administrative Officer (19.875€), Τμήμα Γ. Διοικητική υποστήριξη Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Administrative Logistics Officer (9.937€), Συνολικός Προϋπολογισμός (52.337€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 283382

Προθεσμία υποβολής προσφορών 02/01/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Νέοι και Εκπαίδευση» με κωδικό 73426 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κύριο Παναγιώτου Νικολάο, καθηγητή του  Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσω Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γραφείο Κοσόβου) και το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Κυβέρνησης του Κοσόβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Παροχή υπηρεσιών : Τμήμα Α. Διεύθυνση τοπικού Γραφείου Έργου στην Πρίστινα- Project Office Manager (22.525€), Τμήμα Β. Υποστήριξη διοικητικών λειτουργιών Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Project Administrative Officer (19.875€), Τμήμα Γ. Διοικητική υποστήριξη Γραφείου Έργου στην Πρίστινα - Administrative Logistics Officer (9.937€)».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.207,26€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 52.337€).
Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79500000-9 - Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής). 
Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε: όλα τα τμήματα. 
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του έργου 14 Behije Dashi, Prishtina 10000, Kosovo.
 

Πίσω στην λίστα