Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων

71801 (301721/22-11-2022), Προμήθεια αναλωσίμων ανάλυσης γενετικού, μοριακού και βιοχημικού υλικού για την επαλήθευση των δεδομένων σχετικά με τους βιολογικούς δείκτες (45.998,17€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 177785

Προθεσμία υποβολής 08/12/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στo πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών μέσω της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων ιχθυοπαθολογικής διάγνωσης & πρότασης θεραπείας νοσηματων και υποστηρικτικών δράσεων διαχείρισης κινδύνων εκτροφής» με κωδικό 71801 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κύριο Μιχαηλίδη Βασίλειο, Καθηγητή του τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης : «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών μέσω της ανάπτυξης ευφυών συστημάτων ιχθυοπαθολογικής διάγνωσης & πρότασης θεραπείας νοσημάτων και υποστηρικτικών δράσεων διαχείρισης κινδύνων εκτροφής» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας, Μέτρο 3.2.1» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 141250/11-06-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας και έχει λάβει κωδικό MIS 5067321 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Προμήθεια αναλωσίμων ανάλυσης γενετικού, μοριακού και βιοχημικού υλικού για την επαλήθευση των δεδομένων σχετικά με τους βιολογικούς δείκτες : Τμήμα Α. Αναλώσιμα γενετικής ανάλυσης (14.149,60€, πλέον ΦΠΑ, 14.998,58€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 6%), Τμήμα Β. Αναλώσιμα ενζυμικής και χημικής ανάλυσης (12.096,77,98€, πλέον ΦΠΑ, 14.999,99€, συμπεριλάμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%), Τμήμα Γ. Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας και βιοχημείας (8.064,52€, πλέον ΦΠΑ, 10.000.00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%), Τμήμα Δ. Αναλώσιμα μοριακής ανάλυσης δεικτών οξειδωτικού στρες (5.660,00, πλέον ΦΠΑ, 5.999,60€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%)».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  45.998.17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.970,89€, ΦΠΑ : 6.027,28€).

Πίσω στην λίστα