Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

76579 (117277/22-05-2024), Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (95.550€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 351039

Προθεσμία υποβολής προσφορών 10/06/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «2ο Υποέργο: Τεχνική υποστήριξη της Πράξης : Ψηφιακή Διαχείριση του εν Βενετία αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» με κωδικό 76579 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κύριο Αραμπτζή Χρήστο, καθηγητή του  Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΣΕ44510001) και περιλαμβάνεται στο 2ο υποέργο: Τεχνική υποστήριξη της Πράξης : «Ψηφιακή Διαχείριση του εν Βενετία αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα« Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 522/07.04.2022 (ΑΔΑ:ΩΖΨΚ46ΜΠΥΓ-ΒΞ5) του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών  και έχει λάβει κωδικό MIS 5132057 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών»».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.056,45€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 95.550€).  

Πίσω στην λίστα