Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

73145(114304/16-05-2024) Προμήθεια εξοπλισμού , 111.000€ πλέον ΦΠΑ, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350801

Προθεσμία υποβολής προσφορών 03/06/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Σύστημα Αναγνώρισης και Ανάλυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» με κωδικό 73145 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Κωνσταντινίδη Ευδόκιμο , Μεταδιδάκτορα του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  HORIZON 2021-2027 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την  " Προμήθεια εξοπλισμού :Τμήμα Α. Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού δεδομένων (100.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) ,Τμήμα Β. Προμήθεια 6 φορητών υπολογιστών και 6 οθονών για υπολογιστές (11.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).’’

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30233100-2, 30213100-6,  30190000-7.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Του αποθηκευτικού εξοπλισμού (Α) στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, Κτίριο Βιολογίας, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ  και των 6 φορητών υπολογιστών και των 6 οθονών (Β) στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Κτίριο Δ,3ος όροφος, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

Πίσω στην λίστα