Τρίτη 12 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες, άνω των ορίων

75798(44005/2024) "Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την αναβάθμιση συστημάτων χαρακτηρισμού κυκλωμάτων αμιγώς οπτικής πλατφόρμας γραφενίου.(203.770,00 € πλέον ΦΠΑ).(ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 346177)

Προθεσμία υποβολής προσφορών 12/04/2024

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Αμιγώς οπτική πλατφόρμα γραφενίου για ασφαλές διαδίκτυο των πραγμάτων» με κωδικό 75798 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Πλέρο Νικόλαο, αναπληρωτή καθηγητή Πληροφορικής ΑΠΘ, το  οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος  HORIZON 2021-2027 και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DIRECTORATE GENERAL FOR COMMUNICATIONS NETWORKS, CONTENT AND TECHNOLOGY), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες άνω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό "Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού  για την αναβάθμιση συστημάτων χαρακτηρισμού κυκλωμάτων αμιγώς οπτικής πλατφόρμας γραφενίου."Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  252.674,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 203.770,00 €, ΦΠΑ : 48.904,80 €).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38342100-5 - Παλμογράφοι, 38510000-3 - Μικροσκόπια, 31156000-4 - Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Προσφορές γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ - BALKAN CENTER - 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΚΤΙΡΙΟ Α - ΓΡΑΦΕΙΟ 2.5

 

Πίσω στην λίστα