Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Προκήρυξη ανοχτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

99157 (10483/10-01-2023), Προμήθεια αναλωσίμων για την κατασκευή και χαρακτηρισμό οργανικών φωτοβολταϊκών : Τμήμα 1. Αναλώσιμα Μικροσκοπίας (8.270€), Τμήμα 2. Αναλώσιμα για την κατασκευή OPV διατάξεων (18.225€), Τμήμα 3. Αναλώσιμα για την παραγωγή υπερκάθαρου νερού (4.065€), Προϋπολογισμός 30.560€, Αρ. ΕΣΗΔΗΣ :181623

Προθεσμία υποβολής 25/01/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας για βιώσιμες ευέλικτες επιφάνειες που λειτουργούν με νανο-λειτουργίες» με κωδικό 99157 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κύριο Λογοθετίδη Στέργιο, καθηγητή του τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) και χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, με σκοπό την : «Προμήθεια αναλωσίμων για την κατασκευή και χαρακτηρισμό οργανικών φωτοβολταϊκών : Τμήμα 1. Αναλώσιμα Μικροσκοπίας (8.270€), Τμήμα 2. Αναλώσιμα για την κατασκευή OPV διατάξεων (18.225€), Τμήμα 3. Αναλώσιμα για την παραγωγή υπερκάθαρου νερού (4.065€)»Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.560€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24.645,16€, ΦΠΑ : 5.914,84€).

Πίσω στην λίστα