Στοιχεία Τιμολόγησης

Για τη δικαιολόγηση των δαπανών απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά, όπως αυτά ορίζονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Τιμολόγιο Πώλησης – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών κ.λπ.). 

Επί των τιμολογίων, αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός του έργου.

Τα παραστατικά σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) πρέπει να υποβάλλονται στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με την μορφή αιτημάτων πληρωμής ή αποδόσεων προκαταβολών, για την έγκαιρη λογιστική τακτοποίησή τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού/δικαιολογητικού της δαπάνης (τιμολόγιο, απόδειξη κλπ.)

Τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 150 ευρώ θα πρέπει να εκδίδονται επί πιστώσει και η πληρωμή τους να γίνεται από τον ΕΛΚΕ, προκειμένου κατά την εξόφλησή τους να παρακρατείται και στη συνέχεια να αποδίδεται ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.

Σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 23 του N.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167)  

κάθε δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ προ ΦΠΑ , θα πρέπει να εξοφλείται μόνο με τραπεζικό μέσο πληρωμής και όχι με μετρητά.

Κατά συνέπεια όλες οι δαπάνες με καθαρή αξία άνω των 500,00€ θα πρέπει να είναι είτε "επί πιστώσει", είτε εξοφλημένες με τη χρήση πιστωτικών - χρεωστικών καρτών ή με τραπεζική μεταφορά.

Τα παραστατικά δαπανών (εκτός των μετακινήσεων), πρέπει να εκδίδονται στα παρακάτω στοιχεία:

Για τις συναλλαγές εσωτερικού

Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ ή Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ.
Α.Φ.Μ. :090049627
Δ.Ο.Υ.:Δ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ.:54636 – Θεσσαλονίκη
  

Για τις συναλλαγές εξωτερικού

Name: Eidikos Logariasmos Kondilion Erevnas A.P.TH. ή ELKE. APTH.
VAT NO:EL 090049627 
D.O.I.:D' D.O.I Thessalonikis
Address: Ktirio KE.D.E.A- 3is Septemvriou - Panepistimioupoli
P.C.:GR 54636 Thessaloniki
  

Παρακρατήσεις για φόρο εισοδήματος καθώς και κρατήσεις υπέρ τρίτων

Κατά την πληρωμή δαπανών πραγματοποιούνται οι παρακάτω παρακρατήσεις για φόρο εισοδήματος καθώς και κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Συγκεκριμένα :

1. Φόρος εισοδήματος

1.1. Αμοιβές- Υπηρεσίες από φυσικά πρόσωπα

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 ν.4172/2013, όπως ισχύει, οι συντελεστές παρακράτησης φόρου που ισχύουν είναι

  • 20% για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα.

Η παραπάνω παρακράτηση φόρου ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

1.2. Προμήθεια αγαθών & υπηρεσιών

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 ν.4172/2013, όπως ισχύει, επιβάλλεται στους φορείς γενικής κυβέρνησης, που προμηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα η υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές.

  • ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας
  • ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά, και
  • ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται στην καθαρή αξία του τιμολογίου που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ Α.Ε.Π.Π και Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Όταν στα τιμολόγια περιλαμβάνεται προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ο φόρος θα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε κατηγορίας, εφόσον είναι δυνατός ο διαχωρισμός της προμήθειας αγαθών από την παροχή υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση ο φόρος θα υπολογίζεται με τον συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που υπερτερεί ως ποσό δαπάνης.

Οι φορείς γενικής κυβέρνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος εφόσον η καθαρή αξία του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150,00) και δεν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης.

2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων

Tον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως εξής:

Α) Για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν τις 30.09.2022 επιβάλλεται κράτηση ύψους:

  1. Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 ν.4013/2011) και υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων μόνο όταν έχουμε σύμβαση ή απευθείας ανάθεση με καθαρή αξία άνω των χιλίων ευρώ (1000) ή παραστατικό με καθαρή αξία άνω των χιλίων ευρώ (1000).
  2. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων.

Β) Για συμβάσεις που έχουν υπογράφονται από 30.09.2022 και μετά:

  • Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις (περίπτωση Α και Β) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση suppliers@rc.auth.gr