Να σημειωθεί, εδώ, ότι υπεύθυνος για την σύνταξη των προκηρύξεων είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος που αφορά η θέση εργασίας. Επομένως, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε αποκλειστικά στα αρμόδια άτομα που αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης.

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 79789/29-03-2023

Deadline for pre-registrations 10/04/2023

71970 «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης μετρικών στοιχείων απήχησης δημοσιεύσεων» (Πρόσκληση 79789/2023)

NEW

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 14518/12-01-2023

Deadline for pre-registrations 15/02/2023

52017 «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Πρόσκληση 14518/2023 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 065400/09-03-2023

Deadline for pre-registrations 20/03/2023

71530 «Ευέλικτες και ανθεκτικές ολοκληρωμένες διεργασίες βιοκαυσίμων για ανταγωνιστική παραγωγή πράσινων ανανεώσιμων καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας»,(Πρόσκληση 65400/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 59990/03-03-2023

Deadline for pre-registrations 13/03/2023

71114 «Μια πολυτροπική εργαλειοθήκη που βασίζεται σε TN .... ιατρικών εικόνων για την ενίσχυση της ανάλυσης εικόνων που σχετίζονται με τη διάγνωση, την πρόβλεψη και την παρακολούθηση του καρκίνου» (Πρόσκληση 59990/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 64526/08-03-2023

Deadline for pre-registrations 20/03/2023

74646 «Περιφρούρηση, προστασία και διαχείριση προέλευσης της πολιτιστικής κληρονομίας» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 64526/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 56449/02-03-2023

Deadline for pre-registrations 13/03/2023

71847 «Διασφάλιση Αγροτικής Παραγωγής και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών κάτω από το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56449/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 57191/02-03-2023

Deadline for pre-registrations 13/03/2023

93964 «Σύγχρονες τεχνικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις σε νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57191/2023- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Mar. 2023

Invitation protocol number 18692/18-01-2023

Deadline for pre-registrations 31/01/2023

98138 «Διαχείριση του 2% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης για την ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18692/2023_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)