EL | EN

Νέος Κανονισμός Μετακινήσεων

Ανάρτηση: 17/05/2021

Δημοσιεύτηκε ο νέος και ολοκληρωμένος «Κανονισμός Μετακινήσεων» ο οποίος βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015(ΦΕΚ94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Για την εφαρμογή του Κανονισμού έχει αναπροσαρμοστεί και το έντυπο Ο.14, ενώ συντάχθηκαν συμπληρωματικά δύο Σύντομοι Οδηγοί για κάθε κατηγορία έργων.

Δημοσιεύτηκε ο νέος και ολοκληρωμένος «Κανονισμός Μετακινήσεων» ο οποίος βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015(ΦΕΚ94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας». Για την εφαρμογή του Κανονισμού έχει αναπροσαρμοστεί και το έντυπο Ο.14, ενώ συντάχθηκαν συμπληρωματικά δύο Σύντομοι Οδηγοί για κάθε κατηγορία έργων.
 
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ δύναται να ρυθμίζει με αποφάσεις της ζητήματα που δεν διευκρινίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, καθώς και να τροποποιεί διαδικασίες, όποτε αυτό είναι απαραίτητο λόγω νομοθετικών αλλαγών ή προκύπτει από εκθέσεις ελέγχου ή κρίνεται σκόπιμο για τη βελτίωσή τους. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και οι συνεργάτες τους θα ενημερώνονται με ανακοινώσεις και μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των διαδικασιών και των εντύπων της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
 
Οι βασικές αλλαγές στη διαχείριση των μετακινήσεων που ίσχυαν έως σήμερα, αφορούν συγκεκριμένα στα ακόλουθα σημεία:
 
1. Πλήρης εφαρμογή του νόμου (4485/2017) με την ενσωμάτωση των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Δημόσιους Φορείς (π.χ., Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, matching funds) και στα έργα οι μετακινήσεις των οποίων διέπονται από τον 4336/2015 (έργα κατηγορίας Β).
 
2. Έδρα: Για το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό του ΑΠΘ, ως έδρα ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζεται το εργαστήριο, η πανεπιστημιακή μονάδα, το Τμήμα ή η Σχολή, όπου απασχολείται ο μετακινούμενος. Για τους τρίτους – εξωτερικούς συνεργάτες (έκτακτο προσωπικό, απασχολούμενοι με σύμβαση ανάθεσης έργου) ως έδρα ορίζεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού. Ο τόπος μόνιμης κατοικίας αποτελεί την αφετηρία και στις περιπτώσεις μετακίνησης προσκεκλημένων ερευνητών και εμπειρογνωμόνων. Ως κατοικία ορίζεται ο τόπος, όπου ο μετακινούμενος έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του. Προστέθηκε πεδίο στο έντυπο «Ο.14 Ημερολόγιο Κίνησης», όπου θα καταγράφεται η διεύθυνση κατοικίας του μετακινούμενου (τρίτου). 
 
3. Η ημερήσια αποζημίωση θα δίνεται κατ’ αποκοπή μόνο στο τακτικό προσωπικό του φορέα. Πλέον δε θα δίνεται σε μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως τρίτοι. 
 
4. Ημερήσια Αποζημίωση Εσωτερικού: Ο μετακινούμενος δικαιούται να λάβει  ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση απόστασης πέραν των σαράντα  χιλιομέτρων από την έδρα στα έργα της κατηγορίας Α (χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους).
 
5. Ορίστηκε ανώτατο ποσό ημερήσιας αποζημίωσης που μπορεί να καταβληθεί, το οποίο αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες για τα έργα της κατηγορίας Α. Η καταβολή αποζημίωσης άνω των δεκαπέντε (15) ημερών εξετάζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του ΕΥ.
 
6. Δαπάνες διανυκτέρευσης: Αυξήθηκε το όριο του κόστους διανυκτέρευσης εξωτερικού, που αναγνωρίζεται σε 250 ευρώ από 200 ευρώ στα έργα της κατηγορίας Α (χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους).
 
7. Έξοδα κίνησης τρίτων: Προσθήκη δυνατότητας προσκόμισης μικροεξόδων μετακίνησης, στο πλαίσιο των εξόδων κίνησης τρίτων (έως το όριο της ημερήσιας αποζημίωσης).
 
8. Μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων άλλων φορέων: Προσκομίζεται επιπλέον ως «Δικαιολογητικό αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας» η «Βεβαίωση της Υπηρεσίας», στην οποία να αναγράφονται:
  • ο αριθμός των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ο υπάλληλος, με αναφορά στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης των ημερών εκτός έδρας,
  • ο αριθμός των ημερών που έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της υπογραφής της εντολής μετακίνησης και τέλος
  • το υπόλοιπο των ημερών που δικαιούται.
9. Ορίστηκαν προϋποθέσεις για τη χρήση ταξί και μισθωμένων ΙΧ. Η τεκμηρίωση της χρήσης τους θα συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση πεπραγμένων. Μόνο όταν η χρήση διαφοροποιείται από αυτές τις περιπτώσεις, τότε θα υποβάλλεται αίτημα στη συνεδρίαση. 
 
10. Προσθήκη στα παραστατικά Υπεύθυνων Δηλώσεων σε μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο.
Υπεύθυνη δήλωση «για την εκτός έδρας μετακίνησή μου από ……..…. με προορισμό ………. την ημερομηνία ………. και από ……… με προορισμό ……………. την ημερομηνία ……………, χρησιμοποίησα το ιδίας χρήσης ή μισθωμένο μεταφορικό μέσο (διαγράφετε η μία επιλογή) με αριθμό κυκλοφορίας ………. με προσωπική μου ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
Συνεπιβάτης/τες στην ανωτέρω μετακίνηση ήταν ο/οι……… (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα μετακινούμενου ως συνεπιβάτη σε περίπτωση μετακίνησης με το ίδιο μέσο στο πλαίσιο αναγκών του έργου/προγράμματος)».
 
11. Οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο δύναται να χρησιμοποιήσουν, για τη μετάβασή τους στον προορισμό, εναλλακτική διαδρομή  η οποία είναι μικρότερη χιλιομετρικά έναντι της διαδρομής με διέλευση από σταθμούς διοδίων. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να προσκομίσουν φορολογικό στοιχείο (απόδειξη αγοράς αγαθού ή παροχής υπηρεσίας) από το τελικό σημείο προορισμού της μετακίνησης. 
Όταν πραγματοποιούνται διαδοχικές μετακινήσεις θα πρέπει να προσκομίζονται φορολογικά στοιχεία από όλους τους τόπους που περιλαμβάνονται στις διαδοχικές μεταβάσεις.
 
12. Για μετακινήσεις επιστημονικής ομάδας ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο μετάβασης, όταν δεν προσκομίζονται  αποδείξεις διοδίων (είτε διότι δεν υπάρχουν σταθμοί διοδίων κατά τη μετάβαση στον τόπο προορισμού, είτε  λόγω επιλογής αποδεδειγμένα συντομότερης διαδρομής), πρέπει να υποβάλλονται φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις) αγοράς  αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,  από τον τόπο προορισμού, για κάθε μετακινούμενο και όχι ένα παραστατικό για όλη την ομάδα.
 
Ο Κανονισμός Μετακινήσεων, όπως και οι δύο Σύντομοι Οδηγοί, που βρίσκονται στα Σχετικά Έγγραφα, θα εφαρμόζονται πιλοτικά έως την έκδοση του Οδηγού Χρηματοδότης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4763/2020 πρόκειται να δημοσιευτεί έως τις 30 Ιουνίου 2021. 
 
 

Σχετικά Έγγραφα

Κανονισμός Μετακινήσεων

Κανονισμός Μετακινήσεων

Συνοπτικός Οδηγός έργων κατηγορίας Α

Συνοπτικός Οδηγός έργων κατηγορίας Α

Συνοπτικός Πίνακας 4336_15

Συνοπτικός Πίνακας 4336_15

Ο.14 Ημερολόγιο κίνησης

Ο.14 Ημερολόγιο κίνησης