EL | EN

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία" με τίτλο: Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ανάρτηση: 28/01/2020

Η Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σκοπός της είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.

Προθεσμία Υποβολής: 28/02/2020
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   
Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα:  https://bit.ly/2v4R05R
 
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη Πρόσκληση, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να απαντήσετε στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/tSEcZUVWLPcNBxaH7\
 
Η Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σκοπός της είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.
 
Τι είναι ένα Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
Ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης ή/και εμπειρογνωμοσύνης από έναν Φορέα Καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.
 
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής, 
• οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής), 
• σχεδιασμός νέων προϊόντων, 
• διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.
 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι προτεινόμενες λύσεις του Φορέα Καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας. Με το ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν  αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών. Η εφαρμογή από την επιχείρηση του σχεδίου μεταφοράς καινοτομίας, θα παρέχει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και θα έχει άμεσα οφέλη.
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται.
 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ως φορείς καινοτομίας νοούνται οι παρακάτω: 
Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4386/2016.
Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ν. 4009/2011, 4485/2017 και Ν. 4610/2019 όπως ισχύουν)
Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του Ν.4009/2011 και 
Λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος.
Φορείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι επιλέξιµοι.
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr. 
Για το λόγο αυτό το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται  με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής:
 
• Αγροδιατροφή
• Δομικά υλικά
• Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
• Τουρισμός
• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
• Τεχνολογίες ενέργειας
• Τεχνολογίες περιβάλλοντος 
• Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες  για την αγορά – λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.
H μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών για τη συγκεκριμένη δράση (κουπόνια καινοτομίας) είναι 10.000,00 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 100%. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000,00€. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000,00  €  έως  10.000.00€.
 
Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας.
Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000,00€, θα επιχορηγείται το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση μείον το Φ.Π.Α..  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων δεν δύναται να δοθεί.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αίτηση  χρηματοδότησης  (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis )
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι επιχειρήσεις που αθροιστικά πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης (βλ. σελ 11 της Πρόσκλησης/Παράγραφος 4)
Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: https://www.rc.auth.gr/marketing/call.shtml?id=158859265